top of page

Ubezpieczenie Firmy

Ubezpieczenia skierowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i można je podzielić na kilka kategorii

Białe minibusy

Floty

Ubezpieczenie OC samochodu

Ubezpieczenia komunikacyjne dla flot samochodowych oferujemy podmiotom gospodarczym posiadającym min. 5 pojazdów dopuszczonych do ruchu i zarejestrowanych/podlegających rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu dla posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym osobom w związku z ruchem tego pojazdu.

Ubezpieczenie AC samochodu

 

Zakres ochrony w ubezpieczeniu AC może dotyczyć pełnej ochrony „all risk” lub obejmować ochroną szkody wywołane tylko przez żywioły, jak również szkody kradzieżowe . Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o szereg klauzul dodatkowych.

Ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków w postaci:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,

 • śmierci,

jakich w okresie ubezpieczenia doznali kierowca i pasażerowie ubezpieczanego pojazdu w związku z jego ruchem, tj.:

 • gdy pojazd porusza się wskutek pracy silnika lub siłą bezwładności,

 • przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pojazdu,

 • przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,

 • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.

Ubezpieczenie Assistance Auto

 

Przedmiotem ubezpieczenia Assistance Auto dla Klientów flotowych jest zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczenia usług assistance przysługujących Ubezpieczonym w związku ze zdarzeniami zaistniałymi w czasie trwania odpowiedzialności tj. awaria pojazdu, kradzież pojazdu, wypadek w trakcie poruszania się pojazdem, nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek kierowcy lub pasażerów pojazdu.

Sprawdź Ubezpieczenie OC AC Kraków

Floty

Transport

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

Odszkodowanie dla firmy za uszkodzone lub zaginione towary przewożone na terenie Polski.

OC przewoźników drogowych w ruchu krajowym i międzynarodowym

 • Odszkodowanie za ładunek uszkodzony, zniszczony lub zagubiony podczas transportu.

 • Dzięki dodatkowym klauzulom możesz dostosować ubezpieczenie do potrzeb swojej firmy.
   

OC Spedytora

 • Zakres ubezpieczenia składający się z ubezpieczeń podstawowych i szeregu klauzul dodatkowych odwołuje się do obowiązujących przepisów prawa regulujących wykonywanie przewozu i jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb i zagrożeń charakterystycznych dla branży transportowej.

Sprawdź Ubezpieczenie firmy transportowej Kraków

Ciężarówka i magazynowe
Transport
biuro|urząd

Firma

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Odszkodowanie dla przedsiębiorcy, jeśli ogień, powódź, huragan lub inne żywioły zniszczą majątek firmy.

 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

 

Odszkodowanie dla firmy w razie kradzieży z włamaniem majątku firmy czy rabunku gotówki.

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie firmowego sprzętu elektronicznego od awarii, zniszczenia lub utraty, np. w wyniku kradzieży z włamaniem. Odszkodowanie dla firmy za uszkodzone lub zaginione towary przewożone na terenie Polski.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
 

Odszkodowanie dla osoby lub firmy, której Ty albo Twoi pracownicy wyrządzicie szkodę. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OC) zawodu Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób wykonujących wolne zawody w dowolnej formie prawnej – indywidualnie lub w spółkach osobowych i kapitałowych.

Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną za czyste szkody majątkowe. Jeśli specyfika zawodu tego wymaga, może być uzupełniona o szkody osobowe i rzeczowe.

Ubezpieczenie obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek:

 • nieprawidłowej edycji dokumentów elektronicznych,

 • utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji, w tym drogą elektroniczną (np. e-mail),

 • włamania przez osoby trzecie do systemu informatycznego ubezpieczonego.

 

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla:

 • kancelarii adwokackich i radcowskich

 • doradców podatkowych

 • biur rachunkowych

 • syndyków, nadzorców sądowych i zarządców

 • funkcjonariuszy publicznych

 • zarządców nieruchomości

 • biegłych rewidentów

 • doradców gospodarczych (konsultantów)

 • Inspektorów ochrony danych osobowych (IODO)

Sprawdź Ubezpieczenie firmy Kraków

               Ubezpieczenie przedsiębiorstwa Kraków

Majątek
Gwaracje

Gwarancje

Gwarancje kontraktowe

 • Zabezpieczenie kontraktów, które realizuje Twoja firma. 

 • Potwierdzenie wiarygodności Twojej firmy jako partnera w interesach.

 • Gwarancja ubezpieczeniowa: zapłaty wadium/ należytego wykonania kontraktu/ właściwego usunięcia wad lub usterek/ należytego wykonania umowy i usunięcia wad/ zwrotu zaliczki.

 

Gwarancja celna

 • Zabezpieczenie płatności wobec Skarbu Państwa, który jest wierzycielem należności celnych i innych opłat objętych gwarancją.

Sprawdź Ubezpieczenie wadium

               Ubezpieczenie kontraktu

Wymiana płytek

NNW

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) zaistniałych w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, powstałe podczas:

Zakres ograniczony – pracy zawodowej oraz w drodze do/z pracy bądź zajęć organizowanych przez Ubezpieczającego związanych z jego działalnością oraz w drodze do/z nich, albo

Zakres pełny – pracy zawodowej, w drodze do/z pracy bądź zajęć organizowanych przez Ubezpieczającego związanych z jego działalnością oraz w drodze do/z nich a także zdarzeń, które mogą mieć miejsce w życiu prywatnym.

 

Życie i zdrowie

Chcesz zapewnić swoim pracownikom i ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa, udzielić finansowego wsparcia w razie nieprzewidzianych zdarzeń? Poznaj grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość.

Bezpieczeństwo finansowe

 • Dla pracowników oraz ich bliskich

 • Świadczenia rodzinne

 • Assistance medyczny

 • Dla osób w wieku 16-69 lat

Oferta skierowana do zakładów pracy zatrudniających min. 3 pracowników.

Sprawdź Ubezpieczenie NNW

               Ubezpieczenie na życie

NNW
bottom of page